Profil spoločnosti

KB-byty Čadca s.r.o.
Palárikova 81/22, 022 01 Čadca
IČO: 46 722 459
OR OS Žilina., oddiel: Sro, Vložka č. 56897/L


Mobil: 0903 817 200, 0917 830 469


E-mail: kbbyty@kbbyty.sk    

            cadca@kbbyty.sk


Štatutárni zástupcovia: 

Ing.Karol Bitto - konateľ 

Ing.Robert Rajčan - konateľ


Naša spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina., oddiel: Sro, Vložka č. 56897/L zo dňa 20.6.2012 sa zaoberá správou nehnuteľností - bytových domov - bytových a nebytových priestorov v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 268/2007 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov.

Správu zabezpečujeme formou Zmluvy o výkone správy s vlastníkmi bytov alebo Mandátnou zmluvou pre spoločenstvá vlastníkov bytov. Našou spoločnosťou spravované nehnuteľnosti sa nachádzajú na území mesta Čadca a priľahlých obciach.
K 31.03.2023 zabezpečujeme v správu v 25 bytových domoch. V správe máme už viac, ako 750 bytov a nebytových priestorov. 

Naša spoločnosť sa môže pochváliť jedným z najnižších správcovských poplatkov v regióne, ktorý je v súčasnosti 6,00 € za byt a mesiac. Nie sme plátca DPH, táto cena je konečná.

Kvalitu našich služieb necháme na posúdenie vlastníkov, ktorí v nami spravovaných domoch bývajú.