Katalógový list 

Výkon správy


Ponuka je určená bytovým domom, ktoré hľadajú nového správcu a potrebujú byť spravovaní na základe Zákona 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v aktuálnom znení.

Ponuka by mala zaujať :

 • predovšetkým bytové domy v Čadci a okolí
 • sme schopní poskytovať výkon správy i v iných mestách na Slovensku buď priamo, alebo prostredníctvom svojich partnerov - správcovských firiem používajúcich program FiLiP®

Na činnosti súvisiace so správou nemáme a nebudeme žiadne dodatočné cenníky, Služby sú v poskytované v rámci základného správcovského poplatku. 

V cene správcovského poplatku je:

 • vystavovanie akýchkoľvek potvrdení a vyhlásení (o bezdlžnosti, o veku domu, ---)
 • vystavovanie upomienok (poštový poplatok si vlastník platí v ročnom vyúčtovaní v skutočnej výške)
 • vybavovanie úverov (vlastníci platia iba reálne úradné poplatky stanovené zákonom príslušnému úradu)
 • príprava výberových konaní a ich realizácia
 • vybavovanie úradných záležítostí týkajúcich sa stavebných a kolaudačných konaní
 • príprava a podpisovanie zmlúv s dodávateľmi
 • prevody vlastníckych práv, odsťahovanie, prisťahovanie
 • havarijná služba
 • zvolávanie schôdzí ("Schôdzu vlastníkov zvoláva správca alebo rada podľa potreby, najmenej raz za kalendárny rok, ....") - ak je potreba, zvolávame ju i bez žiadosti 1/4 vlastníkov
 • účas´ť správcu na schôdzi
 • konzultácie týkajúce sa akejkoľvek otázky týkajúcej sa bývania
 • analýzy, prepočty, štúdie súvisiace s predbežnou analýzou efektívnosti plánovaných stavebných úprav
 • analýza nákladov súvisiacich s vyúčtovaním tepla a ich optimalizácia
 • elektronické nástenky pripravované pre vlastníkov bytov

Čo vlastníkom nami spravovaných domov poskytujeme zdarma (pre tretie strany cena dohodou)

 • termografické merania a analýza nameraných výsledkov

Čo v správcovskom poplatku nie je zahrnuté:

 • odpočty vodomerov a meračov tepla
 • vyúčtovanie tepla podľa PRVN

Tieto činnosti správca vykonáva po schválení vlastníkmi vo výberovom konaní v konkurencii štandardných dodávateľov týchto služieb (ENBRA, VIPA, TECHEM, YZAMER, ISTA, CERTA atd.).