Kat_FilipObce


Prečo ponúkame službu "Ekonomická správa pre obce a mestá" ?

Snahou každého správcu je čo najlepšia ekonomika správy. S tým súvisí

• znižovanie prácnosti a úspora mzdových nákladov

• snaha o vyššiu úroveň poskytovaných služieb

Veľmi rozumným riešením je realizovať dodávateľsky činnosti, ktoré nevyžadujú bezprostredný styk s vlastníkmi a nájomcami bytov.

Na základe našich dlhoročných skúseností s dodávkami programov pre správu bytov sme začali poskytovať okrem dodávky software i činnosť podporujúcu správu bytov pre mestá a obce.

Komunikácia medzi nami a mestom /obcou je riešená formou "vzdialeného prístupu" na počítač.

Čo zabezpečuje správca?

• "Prvý kontakt" s užívateľmi bytov

• technickú správu domov (údržba, servis, havarijná služba)

• odpočty meračov (voda, prípadne PRVN)

• centrálnu evidenciu faktúr s nákladmi za služby

• fyzické prevody na účtoch

Čo zabezpečujeme my?

• spracovanie účtovníctva domu

• sledovanie predpisov a úhrad, evidencia dlžníkov

• zaúčtovanie došlých faktúr za služby

• Vypracovanie ročného vyúčtovania služieb

• Sledovanie čerpania fondu opráv

Ako to funguje?

• U zákazníka sú inštalované iba nevyhnutné časti informačného systému a všetky formy výstupných zostáv

• Zákazník do programu vkladá nevyhnutné vstupné údaje.

• Naše "oddelenie správy bytov" údaje priebežne spracováva a konzultuje Odpočty vodomerov,

meračov tepla, elektromerov

• Používame pokročilé možnosti kontroly správnosti vložených údajov.

Služba

Orientačná cena v €*


"Ekonomická správa" - účtovanie a ekonomika domov

- zálohový predpis

- sledovanie úhrad, dlžníci, právne

- sledovanie nákladov

- evidencia a fakturácia prenájmu priestorov

- fond údržby a opráv

- spracovanie odpočtov vodomerov

- ročné vyúčtovanie

- automatizované stanovenie záloh

- pasportizácia

- modul účtovníctva

1,00-2,00 €/byt a mesiac


Programátorská hodina pri implementácii programov

Cena vzdialenej správy (cena za mesiac a počítač)

V cene

V cene


Cestovné náklady - fakturované iba v prípade, ak si cestu

vyžiada zákazník, a problém sa dal riešiť vzdialenou správou

0,25 €/km


* Pri počte bytov prevyšujúcom 1.000 bytov sú poskytované množstevné zľavy.